Kapil Neupane

Kapil Neupane

Chair Person
Khem Raj Sapkota

Khem Raj Sapkota

Director
Shyambhu Shakya

Shyambhu Shakya

Director (from Good Will finance)
Saligram Sharma

Saligram Sharma

Director
Achyut Hari Aryal

Achyut Hari Aryal

Director (independent)
Phul Maya Ranabhat

Phul Maya Ranabhat

Director (public)
Naya Sharma Poudel

Naya Sharma Poudel

Director (public)